A "Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban" című TÁMOP program keretében kidolgozásra került kurzusok.

Ezen kurzusok a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 azonosítójú projekt keretében készültek. A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

A következő két tanulmány a TÁMOP projekt támogatásával készült:

Dr. Szentgyörgyi Szilárd: Tutorálási rendszer a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán

Dr. Szentgyörgyi Szilárd: Felsőoktatási intézmények hallgatói számára a moduláris és duális képzések megismertetés - Karon belüli lehetőségek feltérképezése

 • A kurzusban olyan anyagokat találnak az oktató kollégák, amelyek a Moodle tananyagok fejlesztéséhez nyújtanak közvetlen segítséget.
 • A kurzus célja, hogy végigvezessen a kortárs magyar irodalom tanításának főbb kérdésein, beleértve a legfontosabb fogalmakat, a kanonizáció kérdéseit, a tájékozódás forrásait, az irodalomnépszerűsítés eszközeit és módozatait, valamint néhány kiemelkedő és reprezentatív életmű részletes bemutatását.
 • Das Hauptziel dieses Kurses ist es, eine Brücke zwischen der linguistischen Perspektive auf das Deutsche und der Didaktik von Deutsch als Fremdsprache zu schlagen. Dabei sollen didaktisch-praktische Bezüge der in der Vorlesung behandelten Themen diskutiert, sodass die Teilnehmer Anregungen für die eigene Lehrpraxis gewinnen können.
 • A tárgy célja a „tárgyias líra”-ként emlegetett líratörténeti korszak tárgyalása. A kurzus a korszerű irodalomtudomány történetlátásának egy, az utóbbi évtizedekben középpontivá váló kérdésére reflektál. Tárgyát úgy szemléli, mint az irodalomtörténeti folyamatban beállt fordulatot: a lírai alkotás esztétikai konceptusainak a nyelviség tapasztalatának elvére történt felváltását. A kurzusok anyagába mind a lírai művek elemzése, mind a líraelméleti kérdések, ill. a szerzők elméleti reflexióinak tárgyalása beletartozik.
 • A kurzus a társadalomtudományi kutatások módszertanának alapvető fogalmaival, a kutatás menetével és szabályaival ismerteti meg a hallgatókat. Az órák egy részében előadásokat hallgatnak a tárgyat felvevő diákok, másik részében gyakorlati foglalkozások keretében kutatási tervet készítenek a kutatás menetének logikája szerint.
 • A kurzus a társadalomtudományi kutatások különböző módszereivel ismerteti meg a hallgatókat. Az órák egy részében előadásokat hallgatnak a tárgyat felvevő diákok, másik részében gyakorlati foglalkozások keretében választott témában kutatási tervet készítenek a kutatás menetének logikája szerint, összeállítanak egy kérdőívet és egy interjúvázlatot. A kurzus keretében mindkét dokumentumot megvitatjuk.
 • Aim of Course:

  • The course is designed promote an educated proficient outlook on the field of applied linguistics in general with the following objectives:

  • to familiarize students with common concepts and terminologies within the field;

  • to provide a broader background about the field of applied linguistics in general.

 • A kurzus célja, hogy a hallgatók gyakorlatot szerezzenek a fordítási folyamat során felmerülő problémák megoldásában. A foglalkozások során a hallgatók megismerik a forrásnyelv és célnyelv közötti összefüggéseket, amelyek részben kulturális eredetűek, részben nyelvészeti jellegűek. A kurzus feladata az átváltási műveletek felismertetése és gyakorlati alkalmazása az írott és elektronikus médiában található szövegek magyar angol nyelvpárok fordítása során.
 • A kurzus célja, hogy a hallgatók gyakorlatot szerezzenek a fordítási folyamat során felmerülő problémák megoldásában. A foglalkozások során a hallgatók megismerik a forrásnyelv és célnyelv közötti összefüggéseket, amelyek részben kulturális eredetűek, részben nyelvészeti jellegűek. A kurzus feladata az átváltási műveletek felismertetése és gyakorlati alkalmazása az írott és elektronikus médiában található szövegek magyar-német nyelvpárú fordításában.

 • The course is an overview of American literary history from the colonial period to 1900.
 • The course is an overview of American women writers and icons in from the colonial period to th econtemporary period.
 • The course is an overview of American Literature from 1900 to 1960.
 • A kurzus a "kezdetektől" a XX: századik tekinti át az európai gondolkodás történetét, fejlődését.
 • A kurzus célja a hallgatók érzékenységének és tudatosságának növelése a tanár tanórai nyelvhasználatának területén. A hallgatók a kurzus végére felismerik a tanári beszédmagatartás minőségének jelentőségét, a tanár nyelvi produkciója elemzésének lehetőségeit, annak sokszínűségét, valamint a vizsgálatokhoz felhasználható kutatási eszközöket. Megismerkednek az újabb kutatási eredményekkel, és lehetőséget kapnak különféle kutatási eszközök kipróbálására a tanári beszédmagatartás vizsgálatára tervezett megfigyelések során.
 • The purpose of this survey course is (a) to familiarize students with the basic English linguistic concepts and essential terminology, (b) to raise their linguistic awareness, and (c) to promote their future studies laying the basic foundations.
 • A kurzus az erkölcstan tanulmányozása során felmerülő alapvető fogalmak és érvelési eljárások vizsgálatán keresztül nyújt bevezetést a megjelölt témába. Sajátossága, hogy nem tartalmi, hanem módszertani, stratégiai, eljárási technikákat kíván elsajátíttatni – nem halat, hanem hálót kíván a hallgatóknak nyújtani.
 • A 12 leckéből álló tananyag az uráli nyelvészet kialakulásába, rendszerezésébe, elméleteibe, kutatási területeibe, diakrón és szinkrón eredményeibe enged betekintést. A kurzus az azonos címen futó elméleti és gyakorlati tárgy teljesítéséhez nyújt hasznos segítséget.

 • This is a weekly 45-minute seminar for English language teacher trainees.

  The tradition of comedy is a long standing one in the history of European drama, extending from the Middle Ages to the present day and including species of medieval plays, renaissance romantic comedy, restoration satirical manners comedy, whose line penetrates well into the 20th century, or even modern, popular variants such as situational comedies.

  Given the fundamentally practical nature of the course it has been designed to offer students a few ideas concerning how the texts of comedies, their staged, or film adaptations can be used while teaching English at various levels. Since it is essential to understand how comedy as a type of drama works in general in order for any such text to be used for teaching purposes some necesssary information will be provided as to what ’comic’ and ’comedy’ can mean in various contexts and to the historical and cultural characteristics of the genre and its descendants including plot and character types as well as major thematic points. As a second step model tasks will be worked out based particularly on the text of comedies, a scene from film adatpations or situational comedies.

 • The aim of the session is to introduce students into this History of Britain lecture course with regard to course materials, weekly topics and requirements.
 • Az Élő fejlődéslélektan című interaktív kurzus elsősorban érdekességeket és fontos kiegészítő információkat tartalmaz a gyerekek fejlődéséről.
 • A kurzus bemutatja az európai közigazgatási rendszereket. A tantárgy épít a Közigazgatástan tárgy ismereteire, de önállóan is felvehető.
 • A kurzus célja, hogy műfajok, irodalomtörténetifolyamatok, szerzők és művek mentén haladva megismertesse a hallgatókat a17-19. századi európai regény alakulásfolyamataival.
 • The aim of this course is to provide students with an arsenal of possible foreign language testing methods and techniques as well as familiarise them with the process of test design from planning to the reporting of results. Accordingly, the topics involve the clarification of the basic concepts in language testing, test types, various techniques of measurement and those of test analysis.
 • A kurzus a XIX. századi magyar líra történetével foglalkozik szemináriumi formában. Alapvető témák: a századelő ódához mért költészete (Csokonai, Berzsenyi), a romantikus líra (Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi), a utóromantikus költészet (Arany János, Vajda János, Reviczky Gyula), a századforduló líranyelvei (Komjáthy Jenő, Kiss József).
 • A kurzus hallgatói megismerkedhetnek a korszerű információs és kommunikációs technológiai eszközök által nyújtott lehetőségekkel és ezek tanítás/tanulásbeli felhasználásával.
 • A kurzus a közigazgatástan alapjait mutatja be. Az előadások nyomon kísérik a közigazgatás államéleten belüli kialakulását, történetileg létrejött főbb típusait, modern rendszereit,szervezetét, az önkormányzatiság kialakulását és mai rendszerét.

 • In diesem Kurs geht es um "Kultur und Landeskunde im DaF-Unterricht". Wir beschäftigen uns damit, wie man landeskundliche Kenntnisse vermitteln bzw. im DaF-Unterricht Landeskundematerialien verwenden kann.
 • Die Lehrveranstaltung soll einen Überblick über mögliche Aufgabenbereiche der deutschen Lexikologie/Semantik bieten. Es zeigt sich, dass das Lexikon in verschiedener Hinsicht relevant ist: in semiotischer, grammatischer, kognitiver, kultureller und struktureller Hinsicht.

 • A tanulmányok célja: (α) az etikum lényegét képező alaptapasztalatok filozófiai mélységű átvilágítása; (β) az ember morális életgyakorlatára, ennek lehetőség-feltételeire irányuló reflexió – ethica fundamentalis – hagyományának, közelebbről az erkölcsfilozófiai gondolkodás modern történetének klasszikus auktorok művein keresztül ívelő történeti áttekintése; (γ) a tárgyalás során feltáruló különböző (kötelességetikai [Deontology], következményetikai [Consequentionalism], célzatetikai [Teleological Ethics], természetjogi [Natural Law], erényetikai [Virtue Ethics], értéketikai [Axiology] etc.) válaszok rendszeres feldolgozása; (δ) továbbá a klasszikus erkölcsfilozófiai gondolkodást „leváltó” modern paradigma értelmezési kísérleteinek és jelenkori problémáinak bemutatása.
 • The course intends to give an overview of what is understood under the terms “modern “ and “postmodern,” two of the most frequently used epithets in connection with 20th century literatures in English. The course introduces the major figures of literary criticism and of literary fiction in chronological order so as to highlight the development, the similarities and the differences between modernism, postmodernism and the theories and works of their most important representatives. The underlying assumption is that there is a continuity between Romanticism, Modernism and Postmodernism despite seemingly radical shifts in between these stages of the history of literature. The emphasis is on prose fiction during this lecture course and it is during the seminars that poetry and drama are interactively discussed, analyzed.
 • A kurzus egy speciális szemszögből világítja át a 20. századi modernség magyar irodalmát. Egy-egy szerzőre jellemző nyelvszemlélet és írásmód kerül központba. Cél, hogy világossá váljanak egy-egy alkotó saját elgondolásai, kategóriáinak, fogalmainak pontos tartalma.
  Forrásul szolgálnak a kiválasztott szerzők idevonatkozó művei (esszék és tanulmányok is), valamint a kurzus témáját érintő szakirodalom.
 • Ich begrüße Sie recht herzlich.in dieser Lehrveranstaltung werden wir die Gattung der Novelle und die Geschichte ihrer Entwicklung im 19. Jahrhundert verfolgen.
 • A kurzus elsődleges célja, hogy a hallgatók megismerjék a 20-21. század egy-egy válsággócát, nemzetközi konfliktusát, ismertetve a konfliktus történelmi előzményeit, főbb eseményeit, az egyes szereplő viselkedésének hátterét, illetve a válságkezelés lehetséges folyamatait, irányait. Az előadások során a Közel-Kelet, Ázsia, a Mediterráneum, Latin-Amerika, illetve Afrika jelentősebb nemzetközi konfliktusait elemezzük.
 • E tárgy keretein belül a közpolitika közigazgatásra gyakorolt hatásaival, valamint a közigazgatási területbeosztás és annak változtatásának kérdéseivel foglalkozunk
 • A migráció egyidejű az emberiséggel. Tömegessé azonban csak a 19. századtól, a napóleoni háborúk után vált. A migráció ma életünk elválaszthatatlan része. A migráció hullámszerű természete és irányváltozásai állandó kihívást jelentenek a szakemberek számára, ugyanakkor ez a terület rendkívül érdekes és szinte kimeríthetetlen kutatási témának is bizonyul. Ezt a témát mutatja be a kurzus.
 • A szeminárium célja megismertetni az osztatlan tanári szakos hallgatókkal a magyar nyelv legfontosabb emlékeit. A hallgatók a kurzus során elsajátítják az ezek elemzéséhez szükséges alapvető készségeket.
 • Nyelvhelyességi kurzusunk néhány fontosabb témakört emel ki. Ezeket rövid áttekintő részben tárgyaljuk, majd az egyes témákhoz kapcsolódó feladatokat és azok megoldási javaslatait (megoldókulcs) tesszük közzé.

  A tárgy alapanyagát Buvári Márta Nyelvhelyességi példatára szolgáltatta a szerző szíves hozzájárulásával.

 • Ziel der Lehrveranstaltung ist die Fertigkeit Hörverstehen mithilfe von unterschiedlichen Textsorten zu entwickeln, die vor allem hinsichtlich ihres Aufbaus durch wissenschaftssprachliche Strukturen gekennzeichnet sind. Die Aufgabentypen zum Hörverstehen sind zum größten Teil prüfungsrelevant, d.h. sie sollen einer zielgerichteten Vorbereitung auf Schwerpunkte der Filterprüfung dienen.

 • Ziel der Lehrveranstaltung ist die Fertigkeit Leseverstehen mithilfe von unterschiedlichen Textsorten zu entwickeln, die vor allem hinsichtlich ihres Aufbaus durch wissenschaftssprachliche Strukturen gekennzeichnet sind. Die Aufgabentypen zum Leseverstehen sind zum größten Teil prüfungsrelevant, d.h. sie sollen einer zielgerichteten Vorbereitung auf Schwerpunkte der Filterprüfung dienen.

 • A kurzuson a hallgatók megismerkedhetnek a kommunikáció fogalmával, típusaival, csatornáival, vizsgálati lehetőségeivel, elemzésével. A tárgy gyakorlati részében kommunikációs stratégiákat tanulhatnak, illetve a nem verbális jelek elemzését és alkalmazását sajátíthatják el, továbbá az írott és az internetes kommunikáció és reprezentáció rejtelmeivel is foglalkozhatnak.
 • A kurzus tárgya a szó- és szófajtan (lexikológia), valamint az alaktan (morfológia); cél az elméleti tananyag problémáinak felismerése, értelmezése és az alkalmazás, a gyakorlati készségek (felismerés és elemzés) fejlesztése.
 • Szövegfeldolgozás másodéves BA. During the seminar the vocabulary of the short stories will be analized and discussed (Green, Conrad, Maugham, Woolf etc.)
 • A tantárgy célja annak áttekintése, hogy hogyan alakult a világ és benne Európa biztonsága, hogyan változott a biztonság fogalma, helyzete, hogyan reagáltak a változásokra a nemzetközi szervezetek és Európa országai. A kurzus hallgatói megismerkednek a biztonság elméleti és pragmatikus megközelítésével, politikai dimenzióival, a biztonságot fenyegető kihívásokkal, erőszakformákkal, a válságkezelés és konfliktus-megelőzés módszereivel.
 • A kurzus a tér irodalmi dimenzióit vizsgálja abból a szempontból, hogy a XIX. század végén hogyan számolódik fel az ábrázolás központi perspektívája a művészeti gondolkodásban. Ezt az irodalom egyik poétikai iránya felől közelíti meg, amely Gárdonyitól Ottlikig jól kimutatható.
 • This course intends to provide an overview of the developments in the history of literary critical thought.
 • Course Description and Learning Outcomes

  The politics of language in the United Stateshas never really resulted in what might be termed as a conscious, consistent and far-sighted language policy. Language rights de facto exist in the United States only as implicit residue ofother individual rights, e.g. the First Amendment guarantee of “freedom ofspeech, or of the press,” and the “equal protection of the laws” provision inthe Fourteenth Amendment. Until the mid-1990s, the federal government’s laissez-faire attitude concerninglanguage issues had hardly departed from its liberalistic nonchalance, althoughthe judicial and legislative branches had sometimes become embroiled inarguments that pertained especially to the problems of bilingual education.Since 1996 language policy issues have regularly appeared at federal level, andstate-level activities have also intensified, resulting in the success ofseveral, assimilation-oriented educational and “Official English” proposals.

  The aim of the seminar is to focus on therather complex language policy issues in the United States: educational policies for language minority children; linguistic access to political and civil rights; and the attempts to designate English as the sole official language of the U.S. These aspects are to be examined within the framework ofessential American values, pluralism v. assimilationism, and the traditional role of the federal government.

  Learning Outcomes:

  At the end of this course students should be able to

  · recall key concepts of language planning, language policy, and language ideology;

  · discuss and categorize assimilation-oriented v.pluralistic policies;

  · recognize the hidden agenda behind “bilingual” educational methods;

  · interpret linguistic issues in a civil (or human)rights context;

  · plan and carry out language policy-oriented research.


 • The course concentrates on the forces that shaped the foreign policy of the United States after the collapse of the Third Reich until the fall of the Iron Curtain. At first students establish the origins of the Cold War by focusing on divisive issues that have their roots in WWII international cooperation. Then the analysis continues with the phases and turning points of bi- and tripolar antagonism, leading to the disintegration of the Soviet Union. As a possible climax in the Cold War period, the Cuban Missile Crisis is given due attention through the analysis of Soviet and American decision-making processes on the brink of WWIII. Throughout the course special consideration is given to the ups and downs of U.S.–British “special relationship”.

 • The weekly lectures cover the most important aspects of American history (and civilization), providing students with a broad spectrum of American studies ranging from a cultural-historical approach to the analysis of current social and political trends. Since territorial expansion is inseparable from (frontier) history, the beginning of the lecture series discusses geography, regional characteristics, and the values, beliefs or even ideologies that have been instrumental in shaping the American character.

  Another topic that goes beyond the strict historical approach to the American experience is the extra attention devoted to the workings of government and to the party system, since these issues have received heightened media attention in recent years, and the tendency is unlikely to change in the foreseeable future.

  Otherwise, the course follows a general chronological outline in discussing key events, trends and turning points from the appearance of the earliest human settlements to the legacy of the Clinton administration.

 • A Helyesírás kurzus keretében megismerkedhetnek a magyar helyesírás alapelveivel, főbb szabályaival, az egybe- és különírás problémás kérdéseivel, a tulajdonnevek írásmódjával, a központozás szabályaival. Betekintést kaphatnak a helyesírási tanácsadó portál működésébe és a helyesírási szabályzat használatába. Rövidebb tanulmányok feldolgozása kapcsán néhány problematikus helyesírási kérdést is érintünk.

 • Az előadássorozat a retorika irodalomelméleti jelentőségének legfőbb tudnivalóit mutatja be. Az irodalomelmélet számára elsősorban nem a retorika gyakorlati céljának, vagyis a meggyőzésnek az eltérő beszédhelyzetekhez és beszédmódokhoz tartozó törvényei a fontosak, hanem az alakzatok nyelvi eljárásrendje, vagyis a trópusok és a figurák retorikája jelent hasznos kiindulópontot. A félév tematikája ennek megfelelően kétosztatú: tárgyalja egyfelől a legfontosabb szóalakzatok (metafora, metonímia, szinekdoché, szimbólum, paronomázia stb.) nyelvi sajátosságait, másfelől pedig a legjelentősebb gondolatalakzatoknak, vagyis figuráknak (allegória, irónia, paródia, aposztrphé, prosopopeia stb.) a működésmódját mutatja be.

 • Students enrolled in the course will attend lectures which provide the basic knowledge to understand and disambiguate the issues set by the ever growing intercultural element in a globalized world.